WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 15, 16, 17, 18 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

 

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w miejscowości Młynowo 19 (budynek świetlicy), w dniach 15, 16, 19, 20 kwietnia 2021 r. w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności dla mieszkańców gminy Mrągowo z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Mrągowo  do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

b. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

• wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,

• czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

• wykonywaniu codziennych czynności,

• załatwianiu spraw urzędowych,

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

• poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

• ograniczanie skutków niepełnosprawności,

• stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

• przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 15 osób, w tym:

• 5 dzieci w wieku do 16 roku życia,

• 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:  

1. Karty zgłoszenia do programu  – stanowiące załączniki do Programu. 

Karty zgłoszenia  w formie papierowej dostępne są w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul.  Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia oraz kwestionariusza  prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. 

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

• w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo 

• wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5a/12,
11-700 Mrągowo 

Termin dostarczenia dokumentów upływa 19.04.2021 r. do godziny 15.00

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz kwestionariusz oceny funkcjonowania społecznego sporządzony przez pracownika socjalnego.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.  

Pliki do pobrania:

1. Karty zgłoszenia do programu  – stanowiące załączniki do Programu.

 

Pobierz kartę zgłoszenia do programu (DOC)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2021 w okresie maj-wrzesień 2021 r.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (PDF)

Klauzula informacyjna (PDF)

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie