Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje: niezależnie od wysokości dochodów

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych)
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1497) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w okresie:

od dnia 1 listopada 2019r. - w wysokości 215,84 zł.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,;
  2. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający wiek osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat)
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego  (przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby będącej pod opieką prawną)

Wyżej wymienione dokumenty należy składać w formie kopii (oryginały do wglądu). Kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

 

Pobierz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z załącznikami:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Oświadczenie do potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych

Formularz do oświadczenia

Klauzula informacyjna