Obrazek przykładowy. Bez treści

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek. Program zawiera ofertę ulg, preferencji oraz świadczeń, jakie mogą uzyskać rodziny wielodzietne w takich obszarach jak m.in. edukacja, kultura, sport i rekreacja, przejazdy komunikacją publiczną, ulgi podatkowe. 

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    - szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    - szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.