Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przykłada dużą wagę do ochrony prywatności osób korzystających ze świadczeń, pracowników i kontrahentów. W celu najwyższej ochrony przetwarzanych danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych na najwyższym poziomie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, o zasadach przetwarzania danych.

 

Kto jest Administratorem danych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest:
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Piotra Borysa, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnie pod adresem Administratora - ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka, tj.:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 6. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 8. ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 9. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 10. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 11. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 12. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Mrągowie. 

 

Skąd mogą jeszcze pochodzić dane?

Pani/ Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych przepisami prawa do udzielenia informacji na żądanie.

 

Jaki jest okres przechowywania danych?

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją przysługujących praw może się Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencję na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo lub za pośrednictwem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki

Klauzula informacyjna - Dodatek elektryczny [PDF]

Klauzula informacyjna - Dodatek mieszkaniowy i energetyczny [PDF]

Klauzula informacyjna - Dodatek gazowy [PDF]

Klauzula informacyjna - Dodatek osłonowy [PDF]

Klauzula informacyjna - Dodatek węglowy [PDF]

Klauzula informacyjna - Inne źródła ciepła [PDF]

Klauzula informacyjna - Karta Dużej Rodziny [PDF]

Klauzula informacyjna - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie [PDF]

Klauzula informacyjna - Pomoc Społeczna [PDF]

Klauzula informacyjna - Świadczenia rodzinne [PDF]

Klauzula informacyjna - Fundusz Alimentacyjny (dla wierzyciela) [PDF]

Klauzula informacyjna - Fundusz Alimentacyjny (dla dłużnika) [PDF]

Klauzula informacyjna - Świadczenia Wychowawcze i Dobry Start [PDF]

Klauzula informacyjna - Świadczenie Usług [PDF]

Klauzula informacyjna - Informacja publiczna [PDF]

Klauzula informacyjna - Dla pracownika [PDF]

Klauzula informacyjna - Rekrutacja do pracy [PDF]