Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, przy czym pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Wysokość  dodatku: 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo :

 1. zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przez okres:
 • 24 miesięcy,
 • 36 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie
Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się dodatek w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego rodzic/opiekun pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. rodzic/opiekun podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
 4. rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatków:

 1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlopu wychowawczego oraz o co sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych  (w przypadku oświadczenia dołączyć należy kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne) 
 3. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. Osobie uczącej się, gdy:
  • oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

 • 193 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
 • 273zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo:

 1. odpis zupełny lub skróconego aktu zgonu rodzica/rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość  dodatku:  95 zł miesięcznie.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego. 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego w wieku:
  • do ukończenia 16 lat - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • od 16 do 24 lat - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dodatku:

 • 90 zł na dziecko do 5 lat,
 • 110 zł na dziecko od 5 do 24 lat

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Przedmiotowy dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka").

Uwaga!

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość  dodatku: 100 zł jednorazowo.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo

1.    Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje:

 1. matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
  szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość dodatku: 113 zł miesięcznie.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego - odpowiednio i dodatkowo:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do niniejszego świadczenia
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku: 69 zł miesięcznie

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania 

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie straciły szansy na prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami.  Dotyczy to zarówno rodzin, które jeszcze nie złożyły wniosków o ww. świadczenia na okres zasiłkowy 2021/2022, jak i rodzin, które ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, otrzymały decyzję odmawiającą im przyznania świadczeń.

Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

UWAGA!!! Prawo do świadczeń zostanie przyznane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" nie będzie niższa niż 20,00 zł.