Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,  Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700, Mrągowo/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12,, 11-700, Mrągowo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 9.04 FEWM Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 

I. Cel projektu:  

Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Mrągowo

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. 

 

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Mrągowo przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

1. Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w oparciu o zdeinstytucjonalizowane formy opieki, jak np. usługi asystenckie, opiekuńcze, specjalistyczne i inne usługi opiekuńcze, oraz innych form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

2. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji. 

3. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

4. Poprawa dostępności usług i rozwój oferty wsparcia dziennego skierowanych do seniorów. 

5. Rozwój usług teleopieki (jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej). 

6. Wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji międzypokoleniowej, w tym promujących ideę wolontariatu. 

7. Upowszechnianie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (jako część projektów wspierających).

8. Inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług, m.in. wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz wsparcie działań, które zapobiegać będą umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych. 

9. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania usług społecznych w społeczności lokalnej w formule deinstytucjonalizacji. 

10. Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym i treningowym.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych

c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku. 

 

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

  

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), 

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim; 

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów; 

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań, 

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027 wraz z załącznikami

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

• że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

• otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę 

• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS

• nie zalega z opłacaniem podatków 

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. 

c) Od decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

  

IX. Sposób i termin składania ofert: 

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12,, 11-700, Mrągowo  z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 9.04”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 18.04.2024 r. 

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Mrągowo ,  dnia  28.03.2024 r.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, marzec 2024 11:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28, marzec 2024 11:20 Administrator