Drogi Seniorze!

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022 jest w całości finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19. Nowa formuła Programu opracowana przez MPiPS na rok 2022 jest nowatorską formą wsparcia adresową do SENIORÓW w GMINIE MRĄGOWO, ponieważ łączy ścisłą współpracę pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z lokalnymi wolontariuszami oraz sąsiadami w ramach pomocy sąsiedzkiej na rzecz potrzebujących SENIORÓW.

✅Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów zamieszkujących Gminę Mrągowo w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy.

✅Nasza Gmina realizuje Moduł I Programu angażując do jego realizacji wolontariuszy, sąsiadów w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz pracowników socjalnych naszego Ośrodka.

✅Działania wolontariuszy i pomoc sąsiedzka wspierana jest w sposób ciągły przez 5 pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

✅ Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Modułu I opiera się na realizacji usług wolontariackich, pomocy sąsiedzkiej oraz wparcia pracowników socjalnych, i w szczególności polegać będzie na:

a) wsparciu społecznym: spacery, rozmowy, czytanie prasy, książek, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, innych wynikających z potrzeb seniora/seniorów

b) ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej: wsparcie/pomoc w umówieniu wizyty lekarskiej w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia spraw – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

c) umożliwieniu dostępności do wsparcia psychologicznego: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeb objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – pomoc w czynnościach umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadomienie pracownika socjalnego rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje senior.

d) wsparciu czynności dnia codziennego: pomoc/towarzyszenie w spacerze, w wyprowadzaniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy Wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych np. z Banku Żywności, paczek świątecznych organizowanych przez GOPS lub inne instytucje, dostarczanie zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki ochrony osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego typu nie jest finansowana z innych źródeł, pomoc/ towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept. Formy, rodzaj i zakres wsparcia, o którym mowa wyżej wynikają z indywidualnych potrzeb seniora objętego wsparciem, i zostają uzgodnione z seniorem, wolontariuszem i pracownikiem socjalnym GOPS w Mrągowie.

✅ Mechanizm udzielania pomocy w ramach MODUŁU I opracowany przez GOPS w Mrągowie:

  • Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, otrzymując zgłoszenie, o potrzebie wsparcia seniora w jego miejscu zamieszkania wszczyna procedurę związaną z udzieleniem pomocy.
  • Zgłoszenia dot. objęcia wsparciem mogą dokonać: a/ Seniorzy osobiście za pomocą ogólnopolskiej infolinii 2250511 11 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie pod numerem telefonu 89-741- 33-07 b/ Sołtysi, sąsiedzi, bliscy, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. c/Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach wykonywanych obowiązków służbowych w środowiskach zamieszkania osób potrzebujących pomocy.
  • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny udając się w miejsce zamieszkania seniora, zweryfikuje jego potrzeby i ustali zakres wsparcia. Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, że senior faktycznie wymaga wsparcia wymienionego w § 4 niniejszego Regulaminu ustali formę wsparcia tj. czy wsparcia udzielać będzie wolontariusz, czy też sąsiad zamieszkały w najbliższym otoczeniu seniora. Jeżeli natomiast pracownik socjalny stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- informuje o tym seniora i wszczyna postępowanie w sprawie z urzędu.
  • Po zakwalifikowaniu seniora do objęcia wsparciem, w ramach Programu Osłonowego, podpisuje on zgodę na przystąpienie do Programu, a następnie określa, czy będzie korzystał z pomocy wolontariusza, czy sąsiada w ramach pomocy sąsiedzkiej..
  • Po podpisaniu zgody przez seniora pracownik socjalny kontaktuje się z wolontariuszem lub sąsiadem świadczącym wsparcie w ramach pomocy sąsiedzkiej w celu poinformowania o zakresie wsparcie, jakiego wymaga senior. Informuje o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z chęci podjęcia się nieodpłatnego świadczenia wsparcia na rzecz seniora. Jeżeli strony zaakceptują wymagania im stawiane oraz przysługujące uprawnienia podpisana zostaje umowa o świadczeniu usług wolontariackich lub świadczeniu pomocy sąsiedzkiej.
  • Po podpisaniu umów o świadczeniu usług wolontariackich lub świadczeniu pomocy sąsiedzkiej pracownik socjalny ustala termin wprowadzenia wolontariusza w miejsce zamieszkania seniora, analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pomocy sąsiedzkiej.
  • Przez cały okres świadczenia usług wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej, pracownik socjalnym jest w stałym telefonicznym i/lub osobistym kontakcie z seniorem i osobą świadczącą wsparcie. Pracownik socjalny koordynuje cały proces wsparcia, monitoruje jego przebieg, pomaga w bieżących problemach, wspólnie je rozwiązuje, odpowiada za rozliczenie dokumentacji związanej z realizacją świadczonych usług, które niezbędne są do sporządzenia prawidłowej i rzetelnej sprawozdawczości z realizacji Programu Osłonowego.

✅ Wolontariuszom i sąsiadom udzielającym wsparcia seniorom zapewniono w ramach świadczonych przez nich usług: - ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, na czas trwania zawartych umów, - zwrot kosztów za przejazdy podczas wykonywanych różnorodnych form wsparcia, - zwrot kosztów zakupu paliwa w związku z korzystaniem z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach Programu.

 

Plakat dofinansowania programu "Wspieraj Seniora" ze środków budżetu państwa

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 22:09 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 22:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 22:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 22:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, czerwiec 2022 16:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, wrzesień 2022 18:32 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, wrzesień 2022 18:34 Administrator