Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Na realizację ww. programu w województwie warmińsko- mazurskim przeznaczona została kwota w wysokości 1.000.000 zł.

Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.
Rada Gminy Mrągowo. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego, umożliwiającego wdrażanie dodatkowych działań na rzecz osób starszych. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, a przedsięwzięcie będzie realizowane do 31 grudnia 2023r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Seniorzy chętni do udziału w Programie mogą zgłaszać się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo tel.: 89 741 33 07

 

Plakat: Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 - Moduł I 

 

Plakat: Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 - Moduł II 

 

OGŁOSZENIE !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informację
dotyczącą terminów transportu i wydawania żywności               

Magazyn: Młynowo 19 

 

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI – ROZŁADUNEK

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

10.10.2022 r.

(poniedziałek)

godz. 9:00 

11, 12, 13 października 2022

(wtorek, środa i czwartek)

od godziny 9:30 do 14:30

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

OGŁOSZENIE !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informację
dotyczącą terminów transportu i wydawania żywności               

Magazyn: Młynowo 19 

 

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI – ROZŁADUNEK

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

19.05.2022 r.

(czwartek)

godz. 9:00 

20, 23, 24, 25 maja 2022

(piątek, poniedziałek, wtorek i środa)

od godziny 9:30 do 14:30

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Drogi Seniorze!

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022 jest w całości finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19. Nowa formuła Programu opracowana przez MPiPS na rok 2022 jest nowatorską formą wsparcia adresową do SENIORÓW w GMINIE MRĄGOWO, ponieważ łączy ścisłą współpracę pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z lokalnymi wolontariuszami oraz sąsiadami w ramach pomocy sąsiedzkiej na rzecz potrzebujących SENIORÓW.

✅Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów zamieszkujących Gminę Mrągowo w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy.

✅Nasza Gmina realizuje Moduł I Programu angażując do jego realizacji wolontariuszy, sąsiadów w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz pracowników socjalnych naszego Ośrodka.

✅Działania wolontariuszy i pomoc sąsiedzka wspierana jest w sposób ciągły przez 5 pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

✅ Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Modułu I opiera się na realizacji usług wolontariackich, pomocy sąsiedzkiej oraz wparcia pracowników socjalnych, i w szczególności polegać będzie na:

a) wsparciu społecznym: spacery, rozmowy, czytanie prasy, książek, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, innych wynikających z potrzeb seniora/seniorów

b) ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej: wsparcie/pomoc w umówieniu wizyty lekarskiej w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia spraw – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

c) umożliwieniu dostępności do wsparcia psychologicznego: informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeb objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – pomoc w czynnościach umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadomienie pracownika socjalnego rejonu opiekuńczego, w którym zamieszkuje senior.

d) wsparciu czynności dnia codziennego: pomoc/towarzyszenie w spacerze, w wyprowadzaniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy Wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych np. z Banku Żywności, paczek świątecznych organizowanych przez GOPS lub inne instytucje, dostarczanie zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki ochrony osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior), zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego typu nie jest finansowana z innych źródeł, pomoc/ towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept. Formy, rodzaj i zakres wsparcia, o którym mowa wyżej wynikają z indywidualnych potrzeb seniora objętego wsparciem, i zostają uzgodnione z seniorem, wolontariuszem i pracownikiem socjalnym GOPS w Mrągowie.

✅ Mechanizm udzielania pomocy w ramach MODUŁU I opracowany przez GOPS w Mrągowie:

  • Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, otrzymując zgłoszenie, o potrzebie wsparcia seniora w jego miejscu zamieszkania wszczyna procedurę związaną z udzieleniem pomocy.
  • Zgłoszenia dot. objęcia wsparciem mogą dokonać: a/ Seniorzy osobiście za pomocą ogólnopolskiej infolinii 2250511 11 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie pod numerem telefonu 89-741- 33-07 b/ Sołtysi, sąsiedzi, bliscy, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. c/Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach wykonywanych obowiązków służbowych w środowiskach zamieszkania osób potrzebujących pomocy.
  • Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik socjalny udając się w miejsce zamieszkania seniora, zweryfikuje jego potrzeby i ustali zakres wsparcia. Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, że senior faktycznie wymaga wsparcia wymienionego w § 4 niniejszego Regulaminu ustali formę wsparcia tj. czy wsparcia udzielać będzie wolontariusz, czy też sąsiad zamieszkały w najbliższym otoczeniu seniora. Jeżeli natomiast pracownik socjalny stwierdzi, iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej- informuje o tym seniora i wszczyna postępowanie w sprawie z urzędu.
  • Po zakwalifikowaniu seniora do objęcia wsparciem, w ramach Programu Osłonowego, podpisuje on zgodę na przystąpienie do Programu, a następnie określa, czy będzie korzystał z pomocy wolontariusza, czy sąsiada w ramach pomocy sąsiedzkiej..
  • Po podpisaniu zgody przez seniora pracownik socjalny kontaktuje się z wolontariuszem lub sąsiadem świadczącym wsparcie w ramach pomocy sąsiedzkiej w celu poinformowania o zakresie wsparcie, jakiego wymaga senior. Informuje o przysługujących prawach i obowiązkach wynikających z chęci podjęcia się nieodpłatnego świadczenia wsparcia na rzecz seniora. Jeżeli strony zaakceptują wymagania im stawiane oraz przysługujące uprawnienia podpisana zostaje umowa o świadczeniu usług wolontariackich lub świadczeniu pomocy sąsiedzkiej.
  • Po podpisaniu umów o świadczeniu usług wolontariackich lub świadczeniu pomocy sąsiedzkiej pracownik socjalny ustala termin wprowadzenia wolontariusza w miejsce zamieszkania seniora, analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pomocy sąsiedzkiej.
  • Przez cały okres świadczenia usług wolontariackich i pomocy sąsiedzkiej, pracownik socjalnym jest w stałym telefonicznym i/lub osobistym kontakcie z seniorem i osobą świadczącą wsparcie. Pracownik socjalny koordynuje cały proces wsparcia, monitoruje jego przebieg, pomaga w bieżących problemach, wspólnie je rozwiązuje, odpowiada za rozliczenie dokumentacji związanej z realizacją świadczonych usług, które niezbędne są do sporządzenia prawidłowej i rzetelnej sprawozdawczości z realizacji Programu Osłonowego.

✅ Wolontariuszom i sąsiadom udzielającym wsparcia seniorom zapewniono w ramach świadczonych przez nich usług: - ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW, na czas trwania zawartych umów, - zwrot kosztów za przejazdy podczas wykonywanych różnorodnych form wsparcia, - zwrot kosztów zakupu paliwa w związku z korzystaniem z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach Programu.

 

Plakat dofinansowania programu "Wspieraj Seniora" ze środków budżetu państwa

 

Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim VII

 

 Pliki do pobrania:

Broszura - Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim VII (PDF)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim VI

 

 Pliki do pobrania:

Broszura - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim VI (PDF)

 

 Plakat 1 - Projekt Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców

Plakat 2 - Projekt Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców

 Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu (DOCX)

UMOWA w ramach projektu pn. „Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców” (DOCX)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (DOCX)