Plik do pobrania: http://gops.mragowo.pl/downloads/ogloszenia/psko_kruzy.pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2021 w okresie maj-wrzesień 2021 r.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (PDF)

Klauzula informacyjna (PDF)

 

 

Gmina Mrągowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej informacje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 w/w ustawy. Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze spełnił Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska