W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek
8.00 — 16.00
Wtorek-Piątek
7.15 — 15.15

Uwaga: Środa i czwartek są dniami pracy wewnętrznej, w tych dniach interesanci nie będą obsługiwani.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Mrągowo;
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
 • koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto;
 • sprawy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier;
 • obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez GOPS;
 • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek wykonuje ponadto na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez miasto z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zadania, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową gminy Mrągowo. 

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem , utworzony został na podstawie Uchwały Nr VIII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Mrągowie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie i Zarządzenia nr 3/90 Naczelnika Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

§ 2.

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności :

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ).
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t. j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) .
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. ).
 5. innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej i działalności Ośrodka oraz niniejszego statutu.

§ 3.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mrągowo, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mrągowo.

3. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Mrągowo.

 

Rozdział II

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

§ 4.

1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Mrągowo mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia , wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Ponadto Ośrodek realizuje zadania Gminy Mrągowo w zakresie:

 1. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 4. przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 5. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 7. prowadzenia działań związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 8. prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 9. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 10. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 11. obsługi administracyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

3. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w ust.1 i 2 będące zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami lub zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

4. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Ośrodek, w tym strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka, zatwierdzony przez Wójta Gminy Mrągowo.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 5.

1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mrągowo.

3. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Mrągowo, które określają jego uprawnienia i kompetencje.

4. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne dla realizacji zadań statutowych i ustawowych Ośrodka na podstawie upoważnień udzielanych przez Wójta Gminy Mrągowo.

5. Na wniosek Dyrektora Ośrodka, Wójt Gminy Mrągowo może upoważnić inne osoby do wydawania decyzji administracyjnych.

6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy Mrągowo coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

§ 6.

Ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy sprawuje Wójt Gminy Mrągowo.

§ 7.

W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

 

Rozdział IV

Zasady Działania Ośrodka

§ 8.

1. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w indywidualnych zakresach czynności ustalonych przez Dyrektora Ośrodka lub kierowników działów.

 

Rozdział V

Działalność finansowa

§ 9.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§ 10.

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Rady Gminy Mrągowo.

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Mrągowo, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy sprawuje Wójt Gminy Mrągowo.

4. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem z należytą starannością, zapewnia jego ochronę i właściwe wykorzystanie.

 

Rozdział VI

System kontroli wewnętrznej

§ 11.

1. Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest z urzędu przez Dyrektora, jak również innych pracowników zobowiązanych do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

2. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 12.

Dotychczas obowiązujące wewnętrzne akty prawne stosuje się odpowiednio w zakresie wynikającym z treści niniejszego statutu.

 § 13.

1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

2. Zmiana postanowień statutu następuje w trybie określonym w ust. 1. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Podkategorie

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie