Obrazek przykładowy. Bez treści

Weź udział w projekcie "Pełna ścieżka integracji społecznej".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Pełna ścieżka integracji społecznej”. To okazja do uczestnictwa w szkoleniach, odbycia stażu i rozwoju osobistego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje mieszkańców Gminy Mrągowo o rozpoczęciu realizacji projektu „Pełna ścieżka integracji społecznej”. Właśnie rozpoczął się nabór uczestników projektu.

W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul.Wojska Polskiego 5A/12. 

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  • osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:  
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności    
  • osoby korzystające z PO PŻ.

GOPS w Mrągowie zapewnia:

  • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz coacha
  • aktywizację zawodową, pośrednictwo pracy
  • bezpłatne szkolenia dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników a w nich: zwrot kosztów   dojazdu, stypendium szkoleniowe (6,65 zł za godz.)
  • materiały i wyżywienie na kursach
  • płatne staże: 997,40 zł

Projekt w ramach partnerstwa zakłada uczestnictwo 48 osób. Realizowany będzie w trzech edycjach. Pierwsza edycja obejmie dwunastu uczestników (realizacja od 15 czerwca do 15 grudnia), w drugiej edycji, projekt obejmie 24 uczestników (okres od 1.09.2018 r. - 31.03.2019 r.), a w trzeciej edycji projekt przewiduje uczestnictwo 12 osób w 2019 roku.

 Projekt „Pełna ścieżka integracji społecznej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.