Artykuły

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Więcej o: Pomoc Społeczna

Obrazek 270 px

To jest opis kategorii artykułów. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow.

Ilustracja powinna wyświetlać się z lewej strony opisu. W ustawieniach nie ma możliwości określenia, z której strony ma się wyświetlać.

Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach.

Więcej o: Testowe artykuły

Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych:

Więcej o: Rejony

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie

  

Więcej o: Struktura organizacyjna

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mrągowo jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
Telefon: ( 89) 741- 33- 07
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Halina Całka

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana ZARZĄDZENIEM NR 49/2019 WÓJTA GMINY MRAGOWO z dnia 02 stycznia 2019r na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn.zm.)

 

Skład osobowy komisji

 1. Elżbieta Mierczak
 2. Wojciech Kuc
 3. Łukasz Banaś
 4. Agnieszka Sosnowska - Krzynówek
 5. Beata Daniłowska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do w.w zarządzenia oraz stosowane przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Więcej o: Gminna Komisja