Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek
8.00 — 16.00
Wtorek-Piątek
7.15 — 15.15

Uwaga: Środa i czwartek są dniami pracy wewnętrznej, w tych dniach interesanci nie będą obsługiwani.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Podkategorie

Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych:

Więcej o: Rejony

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie

  

Więcej o: Struktura organizacyjna