INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

  

Zarządzenie Nr 7/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na stanowisko
Samodzielnego Referenta ds. Realizacji Świadczenia Wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 14.03.2016 r., od godziny 9.00 w siedzibie tut. Ośrodka ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, pok. nr 5, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego. Szczegóły zostaną uzgodnione z poszczególnymi kandydatami telefonicznie.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak 

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w MRĄGOWIE
z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo

ogłasza nabór kandydatow na wolne stanowisko pracy

SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

 • Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 • Rodzaj umowy o pracę: pierwsza umowa na czas określony - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony,
 • Liczba stanowisk: 1
 • Zatrudnienie nastąpi bezpośrednio po zakończeniu procedury naboru

I . WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. wykształcenie: wyższe,
 8. konieczna znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Windows, Word, Excel)

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  wykształcenie wyższe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 2.  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawa z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym,

c) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych,

e) ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r., o finansach publicznych,

f) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) samodzielność w działaniu,

i) umiejętność redagowania pism,

j) posiadanie prawa jazdy kat. B

3. Cechy osobowościowe:

uczciwość, komunikatywność, punktualność, solidność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

II. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA NA DANYM STANOWISKU:

1) praca administracyjno - biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa sprzętu biurowego,

2) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo,

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

4) płaca zasadnicza w przedziale od 1 220,00 zł do 2 950,00 zł brutto miesięcznie, w zależności od posiadanego stażu pracy i doświadczenia,

5) pierwsza umowa na czas określony od dnia - bezpośrednio po zakończeniu naboru - nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6,45%.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego,

2) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

3) udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

4) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

5) przygotowywanie projektów decyzji ustających prawo do świadczenia wychowawczego,

6) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

7) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

8) prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

9) tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

10) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Zakres odpowiedzialności:

1) właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków,

2) rzetelne sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

3) merytoryczne załatwianie spraw zgodnie z przepisami prawem przewidzianymi i wytycznymi przełożonych

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) życiorys CV - z aktualnym numerem telefonicznym do kontaktu zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy, - (podpisany odręcznie) ,

2) list motywacyjny (podpisany odręcznie),

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

5) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

6) podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku do spraw świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,

7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) podpisane oświadczenie „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisku samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)". Dopuszcza się zawarcia ww. oświadczenia w CV.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie (pok. Nr 3), lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:„dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. świadczenia wychowawczego" w terminie do dnia 07.03.2016 r., do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie).

Oferty niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane .

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie . Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń GOPS w Mrągowie

oraz na stronie BIP

w dniach od....................................do..........................

 

Informacje szczegółowe

liczba etatów: 1
Wymiar etatu pełny wymiar czasu pracy
Termin składania apliakcji 07.03.2016 r., do godz. 15.00
Miejsce składania aplikacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(pok. nr 3) lub pocztą na adres
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12,
11-700 Mrągowo

 

Zarządzenie Nr  4/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Mrągowie
z dnia  22 lutego 2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015., poz. 1515 z późń. zm.), art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłaszam otwarty nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego.
 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr  4/2016
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 22 luty 2016 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.
Przechowuje: Dyrektor GOPS Mrągowo

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie