Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Program ma na celu zapewnić:

a. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
b. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb,
c. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych etc.
d. zwiększenie wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

2. Program adresowany jest do:

a. dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
b. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta osobistego i zamieszkują na terenie Gminy Mrągowo.

3. Usługi asystenta osobistego w szczególności będą polegać:

a. wspieraniu osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspieraniu w wyjściu, powrocie lub dojazdach osoby niepełnosprawnej do wybranych przez nią miejsc,
b. wsparciu przy załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w dostępie do dóbr kultury np. muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy, koncertu etc.
c. pomocy w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

4. Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób, w tym:

a. 5 dzieci w wieku do 16 roku życia,
b. 16 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c. 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Udział w programie jest bezpłatny.

6. Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny może wskazać asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie jest on członkami rodziny, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

7. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie i dostarczenie:

a. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
b. Klauzuli informacyjnej RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
c. orzeczenia o niepełnosprawności.

8. Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo.

9. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

10. Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

a. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo
b. wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5a/12,
11-700 Mrągowo

11. Termin dostarczenia dokumentów upływa 21.03.2022 r. do godziny 15.00

12. Złożenie karty zgłoszenia do Programu, klauzuli informacyjnej RODO i orzeczenia o niepełnosprawności nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż limit miejsc w Programie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie będzie badał indywidualnie sytuację zdrowotną, osobistą i finansową każdego wnioskodawcy.

14 Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie. 

 

 Pliki do pobrania:

a. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (DOC)

b. Klauzula informacyjna RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (DOC)

 

 Ogłoszenie -  nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Plakat - Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych
do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2022 w okresie kwiecień - listopad 2022 r.

 

 Pliki do pobrania:

Ogłoszenie - nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (PDF)

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informację dotyczącą terminów transportu i wydawania żywności w 2022 roku. Magazyn: Młynowo 19 

 

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI – ROZŁADUNEK TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
7.02.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30 

8, 9, 10, 11 lutego 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30

5.04.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  6, 7, 8, 11 kwietnia 2022 (środa,  czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30
9.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30  10,11,12,13 maja 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30
7.06.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  8,9,10,13 czerwca 2022 (środa, czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

 

 

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W związku z trwającą kampanią informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, w punkcie konsultacyjnym pok. 9 udzielana jest systematycznie pomoc specjalistów: psycholog, terapeuta uzależnień od alkoholu, pełnomocnik gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prawnik, asystent rodziny.

Tel. kontaktowy 89 741 33 07

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza ponowny nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o ponownym naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)