Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Program ma na celu zapewnić:

a. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
b. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do ich potrzeb,
c. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych etc.
d. zwiększenie wsparcia dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

2. Program adresowany jest do:

a. dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
b. osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta osobistego i zamieszkują na terenie Gminy Mrągowo.

3. Usługi asystenta osobistego w szczególności będą polegać:

a. wspieraniu osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wspieraniu w wyjściu, powrocie lub dojazdach osoby niepełnosprawnej do wybranych przez nią miejsc,
b. wsparciu przy załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w dostępie do dóbr kultury np. muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy, koncertu etc.
c. pomocy w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

4. Przewidywana liczba uczestników Programu to 30 osób, w tym:

a. 5 dzieci w wieku do 16 roku życia,
b. 16 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
c. 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Udział w programie jest bezpłatny.

6. Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny może wskazać asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie jest on członkami rodziny, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

7. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie i dostarczenie:

a. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
b. Klauzuli informacyjnej RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
c. orzeczenia o niepełnosprawności.

8. Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo.

9. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

10. Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

a. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo
b. wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5a/12,
11-700 Mrągowo

11. Termin dostarczenia dokumentów upływa 21.03.2022 r. do godziny 15.00

12. Złożenie karty zgłoszenia do Programu, klauzuli informacyjnej RODO i orzeczenia o niepełnosprawności nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż limit miejsc w Programie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie będzie badał indywidualnie sytuację zdrowotną, osobistą i finansową każdego wnioskodawcy.

14 Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji telefonicznie. 

 

 Pliki do pobrania:

a. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (DOC)

b. Klauzula informacyjna RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (DOC)

 

 Ogłoszenie -  nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Plakat - Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.