Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie jest realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wysokość uzyskanego dofinansowania w 2024 roku wynosi 1 003 884 zł.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym zamieszkującym teren Gminy Mrągowo.

Do programu zakwalifikowanych zostało 50 osób niepełnosprawnych, w tym:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    • albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługami asystencji osobistej w szczególności objęte zostały osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2024 18:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, marzec 2024 19:03 Administrator