Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuję, że od dnia 01 marca 2021 roku nie działa ogólnopolska infolinia programu ,, Wspieraj Seniora’’. W celu zgłoszenia seniora należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie w siedzibie placówki ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11-700 Mrągowo lub pod numerem telefonu 89 741 33 07

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020  

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe

 

 

Informator: Rodzina 500+ (PDF)

Krótki Informator: Rodzina 500+ (PDF)

Plakat A2: Rodzina 500+ (PDF)

Ulotka A5: Rodzina 500+ (PDF)