We wtorek 21 czerwca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyło się spotkanie  przedstawicieli Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Mrągowo i miasta Mrągowa. Spotkanie miało na celu zapoznanie osób niepełnosprawnych z projektem dotyczącym zatrudnienia wspomaganego.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych reprezentowali Joanna Drzewiecka-Kozielska oraz Andrzej Pakulski. W spotkaniu wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych, osób które zadeklarowały zainteresowanie projektem było natomiast 19. Ostatecznie 14 osób przeszło I etap rekrutacji.

Zatrudnienie wspomagane uznane jest w Europie i na świecie za najskuteczniejszą metodę wspierania osób niepełnosprawnych w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia. Indywidualna praca specjalisty ds. zatrudnienia czyli trenera pracy, ma na celu dopasowanie możliwości do potrzeb pracodawcy i osoby niepełnosprawnej, co skutkuje trwałym zatrudnieniem. Jedną z podstawowych reguł zatrudnienia wspomaganego jest zasada „zero odrzucenia” – każdy kto chce pracować, może znaleźć zatrudnienie, jeśli zapewni mu się odpowiedni poziom wsparcia. W efekcie opłaca się to osobie niepełnosprawnej, pracodawcy i państwu.

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

  

Zarządzenie Nr 7/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 11 marca 2016r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na stanowisko
Samodzielnego Referenta ds. Realizacji Świadczenia Wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 14.03.2016 r., od godziny 9.00 w siedzibie tut. Ośrodka ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, pok. nr 5, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego. Szczegóły zostaną uzgodnione z poszczególnymi kandydatami telefonicznie.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak 

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie