Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej:

 

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka  lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

2. osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

• Posiadane doświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę. 

 

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWE

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

• odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,

• okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

• udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

• wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

• organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

 

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

• życiorys (CV)- podpisany odręcznie;

• kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

• kserokopię świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata; 

• kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy);

• podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji kandydatów do świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
(klauzula informacyjna  dla kandydatów do pracy – załącznik Nr 1)

 

IV.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego  5A/12 , 11-700 Mrągowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na świadczenie opieki wytchnieniowej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

O wyborze poinformujemy telefonicznie. 

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

 (-) Elżbieta Mierczak

 

 

Wymagane dokumenty do pobrania poniżej w sekcji "Załączniki":

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 25, luty 2023 15:34 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 25, luty 2023 15:50 Administrator