Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1.000 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. do 5 MWh,
  • 1.500 zł w przypadku zużycia prądu w 2021 r. więcej niż 5 MWh.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Ważne!!!

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

MIESZKAŃCY GMINY MRĄGOWO
WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY SKŁADAJĄ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO
(POKÓJ NUMER 8)

tel. kont. 89 741 33 07 wew. 5

 

Załączniki

Wzór wniosku o dodatek elektryczny [PDF]

Klauzula informacyjna [PDF]

Informacja [PDF]

Plakat [PDF]