Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 4, 5, 7 
Tel: (89) 741 33 07, wew. 2; fax (89) 741 33 07, wew. 9
Kierownik Działu - Ewa Piaskowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Do zadań Działu Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1. Diagnozowanie i monitorowanie problemów społecznych w środowiskach rodzinnych i lokalnych.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie świadczeń pomocy społecznej:

a) przyjmowanie wniosków o pomoc,

b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznania określonego rodzaju świadczeń oraz koniecznej do ustalenia właściwej formy pracy socjalne,

c) kwalifikowanie do świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie i gromadzenie wywiadów środowiskowych

d) prowadzenie kartotek klientów oraz decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej,

e) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych,

f) przyznawanie świadczeń dla osób i rodzin wymagających ochrony, w szczególności dzieci i osób niepełnosprawnych

3. Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, w tym m.in.:

a) pomoc w uporządkowaniu problemów rodziny i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów,

b) motywowanie klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów,

c) udzielanie wsparcia,

d) kierowanie klientów do placówek, organizacji, instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą,

e) pomoc w wykorzystaniu możliwości, uprawnień klientów, orzecznictwo na rzecz podopiecznych,

f) działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podopiecznych,

g) towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw,

h) podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających,

i) sporządzanie oceny, diagnozy oraz długofalowego planu pomocy społecznej,

j) zawieranie kontraktów z klientami oraz ocena ich realizacji.

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie z wykorzystaniem procedury ,,Niebieskiej karty”.

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6. Podejmowanie interwencji na wniosek osób i instytucji zewnętrznych.

7. Inicjowanie działań związanych z jakością i efektywnością świadczonej pomocy.

8. Współtworzenie i realizacja polityki świadczeń dostosowanej do potrzeb podopiecznych i możliwości finansowych Ośrodka.

9. Ustalanie i realizacja polityki społecznej prowadzonej przez Ośrodek:

a) rozeznanie potrzeb środowiska, jego zasobów i deficytów,

b) sporządzanie analiz, opinii na podstawie tego rozeznania,

c) formułowanie i wnioskowanie systemowych rozwiązań zaistniałych problemów.

10. Bieżąca współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka na rzecz wszystkich grup podopiecznych.

11. Współpraca z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym w celu jak najpełniejszej realizacji zadań pomocy społecznej:

a) uczestnictwo w imprezach organizowanych przez organizacje społeczne, związki wyznaniowe,

b) inicjowanie spotkań mających na celu propagowanie idei pomocy społecznej oraz wypracowywanie wspólnych zasad rozwiązywania problemów,

c) kształtowanie dobrego wizerunku pomocy społecznej.

12. Przeprowadzanie wywiadów oraz sporządzanie opinii na wniosek innych upoważnionych organów.

13. Przygotowywanie okresowych sprawozdań z zakresu działalności Działu Pomocy Społecznej.

14. Udzielanie informacji i porad dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

15. Obsługa komputerowego systemu ewidencji osób korzystających z pomocy społecznej.

16. Kontrola pod względem formalno merytorycznym zgodności danych zawartych w wywiadach środowiskowych z wymogami określonymi W ustawie o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

17. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

18. Obsługa komputerowego systemu w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego podopiecznych Ośrodka w oparciu o wydane decyzje.

19. Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

20. Współpraca z instytucjami i firmami zaangażowanymi W realizację pomocy w formie dożywiania, w tym prowadzenie dokumentacji, rozliczeń i bieżącej analizy wydatkowanych środków.

21. Sporządzanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

22. Prowadzenie bieżącej analizy kwot wydatkowanych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do planu finansowego Ośrodka.

23. Przygotowywanie danych wykorzystywanych przy opracowywaniu planów budżetowych oraz sprawozdawczości.

24 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w zakresie koordynacji działań przez asystenta rodziny.