Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt partnerski: Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki rozpoczyna realizacje projektu partnerskiego pod nazwą „Projekt partnerski. Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje mieszkańców gminy o rozpoczęciu realizacji ww. projektu. W związku z powyższym trwa obecnie nabór uczestników projektu. W celu kwalifikacji uczestnictwa należy wypełnić dokumentację rekrutacyjną dostępną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mrągowie, ul.Wojska Polskiego 5A/12.

Uczestnikami projektu mogą zostać:

  • osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy , zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, bezpośrednio lub jako członek rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • osoby korzystające z PO PŻ.

Projekt zakłada uczestnictwo 25 osób, realizowany będzie w pierwszej części, obejmującej 10 uczestników w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 maja 2018 r., w drugiej części projekt obejmie 15 uczestników w okresie od 01.11.2017 r. - 31.10.2018 r. Każdy z uczestników w ramach projektu objęty zostanie indywidualnie dobranym wsparciem.