ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE MRĄGOWO

Gmina Mrągowo podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Podstawą  prawną  działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Mrągowo jest:

 1. Ustawa z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).
 3. Uchwała NR LXVIII/538/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie   trybu   i   sposobu   powoływania   oraz   odwoływania   członków   zespołu interdyscyplinarnego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r. poz.3903).
 4. Zarządzenie Nr 601/2023 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. Elżbieta Mierczak – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Mrągowie
 2. Ewa Piaskowska –  starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
 3. Małgorzata Dobrowolska-Rydel – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
 4. asp. Wojciech Jędrzejczyk - kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie
 5. Łukasz Banaś - członek   Komisji   Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych w Gminie Mrągowo
 6. Monika Żołądek - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Szestnie
 7. Hanna Alicka - wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie  Synapsa w Mrągowie
 8. Beata Daniłowska - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne Beata Daniłowska i Partnerzy w Mrągowie
 9. Wojciech Kuc -  kurator zawodowy ds. karnych  w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mrągowie

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).​

 

● Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

● Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11-11d, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej.

● Osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11-11d, realizują procedurę "Niebieskie Karty" zgodnie z zasadą współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

● Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

 

Kontakt:

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mrągowo
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo
Telefon: 89 741 33 07