Pomoc usługowa przyznawana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej to:

 • praca socjalna
 • poradnictwo specjalistyczne
 • interwencja kryzysowa
 • usługi opiekuńcze lub specjalistyczne

Rodzaje zasiłków:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Pomoc rzeczowa realizowana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona (art. 48 ustawy).
 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.