Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, I piętro, Księgowość
Tel: (89) 741 33 07, wew. 7, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Główny Księgowy - Julia Hesler
Księgowy - Jolanta Basta

 

Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki oraz obsługa księgowa programów, Projektów unijnych.
 2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie ewidencji wydatków i dochodów objętych planem finansowym.
 3. Sporządzanie miesięcznych, okresowych i rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Obsługa finansowo - księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Przygotowywanie materiałów dotyczących zmian w budżecie Ośrodka.
 6. Monitoring wykonania budżetu w odniesieniu do zasad gospodarki finansowej.
 7. Obsługa systemu bankowości elektronicznej w zakresie dokonywania płatności, pobierania wyciągów bankowych, eksportu i importu danych do i z systemu finansowo-księgowego, płacowego oraz systemu Obsługi świadczeń.
 8. Prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy poprzez wykonywanie wszelkich operacji gotówkowych polegających na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w Ośrodku.
 9. Naliczanie świadczeń należnych ze stosunku pracy oraz zawartych umów cywilno - prawnych.
 10. Obsługa zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych.
 11. Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych.
 12. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach, zaświadczeń dla celów emerytalnych dla obecnych i byłych pracowników.
 13. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
 14. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz współpraca z osobami przygotowującymi inwentaryzację
 15. Sporządzanie sprawozdań, informacji w zakresie mienia Ośrodka.
 16. Współpraca z jednostką nadrzędną w zakresie ubezpieczenia mienia.
 17. Rozliczanie należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
 18. Przygotowanie dokumentów związanych z odprowadzeniem uzyskanych dochodów do Urzędu Gminy.
 19. Sporządzanie sprawozdań w zakresie dochodów
 20. Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT
 21. Sporządzanie miesięcznych deklaracji cząstkowych VAT 7 i przekazywanie ich do Urzędu Gminy Mrągowo