Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020  

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe

 

I. Cel projektu:  

Wsparcia działań GOPS w Mrągowie, mających na celu wsparcie usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny na terenie Gminy.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. 

 

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne GOPS w Mrągowie przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

III. Typy działań przewidziane do realizacji 

Działania przewidziane w regulaminie dla przedmiotowego konkursu to jest: 

1) TYP 1 projektu:

Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy).

 

2) TYP 2 projektu:

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)

 

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej  

c) Partner musi być organizacją pozarządową, która posiada doświadczenie w realizacji usług społecznych

 

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

  

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), 

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług społecznych

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim; 

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów; 

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań, 

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 

• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. 

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. 

c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

  

IX. Sposób i termin składania ofert: 

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 11.03.2021 . 

 

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

 

Mrągowo, dnia 18.02.2021 r.

Cała treść ogłoszenia w załączniku PDF poniżej:

Nabór na partnera Mrągowo (PDF)

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.