Artykuły

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Więcej o: Pomoc Społeczna

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Mrągowa, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 (od 01-11-2018 r. do 31-10-2019 r.) mogą od 1 sierpnia 2018 r. pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 lub ze strony internetowej GOPS-u.

Wnioski są wydawane i przyjmowane w siedzibie GOPS-u w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek  w godzinach od 7:15 do 15:15
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  89 741 33-07 w.5

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Mrągowie o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:

 • zmianie liczby członków rodziny,
 • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
 • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

 

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, GOPS w Mrągowie nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Informacje w sprawach, które przekazane zostały do ROPS–u w Olsztynie w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać osobiście w siedzibie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn pod numerem telefonu: 89 523 24 53, 89 523 24 31.

 

Więcej o: Świadczenia rodzinne

Obrazek 270 px

To jest opis kategorii artykułów. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow.

Ilustracja powinna wyświetlać się z lewej strony opisu. W ustawieniach nie ma możliwości określenia, z której strony ma się wyświetlać.

Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach. To jest opis kategorii artykułow. Opis zawiera ilustrację kategorii ustawianą w opcjach.

Więcej o: Testowe artykuły

Teren gminy podzielony jest na 5 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 5 pracowników socjalnych:

Więcej o: Rejony

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

 • Dział Finansowo-Księgowy
FK
 • Dział Pomocy Społecznej
PS
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
 • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
 • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
 • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
 • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
 • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
 • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
 • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie

  

Więcej o: Struktura organizacyjna

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mrągowo jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
Telefon: ( 89) 741- 33- 07
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Halina Całka

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana ZARZĄDZENIEM NR 49/2019 WÓJTA GMINY MRAGOWO z dnia 02 stycznia 2019r na podstawie art. 4 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2137 z późn.zm.)

 

Skład osobowy komisji

 1. Elżbieta Mierczak
 2. Wojciech Kuc
 3. Łukasz Banaś
 4. Agnieszka Sosnowska - Krzynówek
 5. Beata Daniłowska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik do w.w zarządzenia oraz stosowane przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
 2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Więcej o: Gminna Komisja