Zarządzenie Nr 16/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 4  grudnia 2020 roku

 

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 §1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.) oraz § 8 ust.1 i 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/82/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 3224), zmienionego Uchwałami Rady Gminy Mrągowo Nr XXXI/248/17 z dnia 22 lutego 2017 r .i  Nr LII/388/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie w zamian za dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, który przypada w innym dniu niż niedziela, tj. 26 grudnia 2020 r. (sobota) 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na  tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr 16/2020
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora GOPS w Mrągowie 
z dnia: 04.12.2020r.
w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy
Przechowuje: Dyrektor Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.