Zarządzenie Nr  4/2016
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Mrągowie
z dnia  22 lutego 2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015., poz. 1515 z późń. zm.), art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późń.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

Karta informacyjna dokumentu

Znak, nr: Nr  4/2016
Nazwa: Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia: 22 luty 2016 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.
Przechowuje: Dyrektor GOPS Mrągowo

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 11:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 11:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 11:04 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, lipiec 2018 11:11 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 25, wrzesień 2022 08:58 Administrator