ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Mrągowo, dnia 25 marca 2015 r.

OK. 340.4.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

2. W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty

Lp Dane wykonawcy Uwagi
1

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

 
 2 InPost S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
 Oferta odrzucona

 3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Mrągowo, dnia 24 marca 2015 r.

OK.340.3.2015

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zamawiający informuję, że oferta z dnia 23 marca 2015 r. złożona przez InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków w zakresie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – została odrzucona z ww. postępowania.

UZASADNIENIE

W zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 13 marca 2015 r. Zamawiający określił warunki świadczenia usług pocztowych oraz wzór formularza ofertowego, na podstawie którego potencjalny Wykonawca mógł złożyć stosowną ofertę.

W dniu 23 marca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęła oferta Wykonawcy - InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, która to oferta okazała się niezgodna z formularzem ofertowym określonym przez Zamawiającego. Mianowicie Wykonawca zmodyfikował treść formularza ofertowego wprowadzając dodatkowe zapisy nieprzewidziane przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego oraz formularzu ofertowym. 

Mając powyższe na uwadze, złożono nieprawidłowy formularz ofertowy, co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego.

 

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Zapytanie oraz formularz ofertowy dostępny w załączniku.

 

STOP przemocy domowej!” - mówią jednym głosem placówki pomocowe z Mrągowa. W międzynarodową kampanię „Białej Wstążki” aktywnie włączyły się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomocną dłoń potrzebującym podaje także Urząd Miejski w Mrągowie. Większość wydarzeń zaplanowano na sobotę, 29 listopada.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24, 11-700 Mrągowo ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego: „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo".

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie