Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Szczegóły zamówienia w załączniku.

Zarządzenie Nr 7/2015
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie. 

Mrągowo, dn. 24 listopada 2015r

Nasz znak:RPA 2150.1.2015

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie

unieważnia zapytanie ofertowe na usługę psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w  punkcie  konsultacyjnym  mieszczącym  się  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej w Mągowie ul. Wojska Polskieg 5A/12,  umieszczonej w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogoszeń w dniu 16.11.2015r  z przyczyn organizacyjnych.

 

Dyrektor

(-) Elżbieta Mierczak

 

Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie 01.01.2018 - 31-12-2018 realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (IV).

Weź udział w projekcie "Pełna ścieżka integracji społecznej".

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie