Źródło: http://mragowo24.info

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „Pełna ścieżka integracji społecznej”. To okazja do uczestnictwa w szkoleniach, odbycia stażu i rozwoju osobistego.

Do dnia 30 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, trwają zapisy na nowy Podprogram 2018-2019 realizowany przez GOPS w Mrągowie w porozumieniu z Bankiem Żywności w Olsztynie.

Protokół z rozstrzygnięcia II Gminnego Konkursu Plastycznego realizowanego w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w załączniku.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że po raz drugi organizuje Gminny Konkurs Plastyczny realizowany w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2018. Regulamin w załączniku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że zostały wyznaczone następujące terminy wydawania produktów żywnościowych przekazywanych przez Bank Żywności w Olsztynie:

5 kwietnia 2018 – rozładunek

6 kwietnia 2018 – wydawanie paczek żywnościowych

16 maja 2018 – rozładunek

17 maja 2018 – wydawanie paczek żywnościowych

Magazyn znajduje się przy ulicy Brzozowej 24 w Mrągowie i jest czynny w podanych wyżej terminach od godziny 8:00 do 14:00.

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie